Regulamin ROZW

Regulamin Ruchu Obywatelskiego Zjednoczeni Wynajmujący

  • 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i członkostwa w Ruchu Obywatelskim Zjednoczeni Wynajmujący, zwany dalej „ROZW”.

1.2. Prezesem ROZW jest właściciel strony www.zjednoczeniwynajmujacy.pl.

1.3. ROZW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

  • 2 Członkostwo

2.1. Członkiem ROZW może zostać każda osoba, która po trzymiesięcznym okresie próbnym wykaże się aktywnością dla ROZW w zadaniach, które zostaną jej powierzone.

2.2. Za każdą poleconą osobę odpowiada osoba polecająca.

  • 3 Zasady postępowania i odpowiedzialność

3.1. Za niewłaściwe wypowiedzi na temat ROZW lub jego członków grozi usunięcie z ROZW.

3.2. Działania niezgodne z zasadami ROZW lub podejmowane bez zgody ROZW będą karane usunięciem z ROZW.

3.3. Osoba proponująca nową inicjatywę lub działanie musi uczestniczyć w jej realizacji i ponosi wszelką odpowiedzialność prawną związaną z tym działaniem. Przed podjęciem działania, osoba ta musi przedstawić plan działania, który musi zostać zaakceptowany przez prezesa ROZW.

  • 4 Działalność i Gratyfikacje

4.1. Działalność w ROZW ma charakter pro bono. Członkowie ROZW angażują się w działania Ruchu na zasadzie wolontariatu.

4.2. Gratyfikacje finansowe mogą być przyznane osobom lub podmiotom, które wykonują zlecenia dla ROZW. Źródłem funduszy na gratyfikacje są dobrowolne wpłaty członków lub sympatyków ROZW, zebrane podczas zbiórek.

4.3. Warunki i wysokość gratyfikacji ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia, a ich przyznanie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa ROZW.

  • 5 Struktura ROZW

5.1. O strukturach ROZW decyduje prezes, a jego decyzja jest ostateczna.

  • 6 Zmiana Regulaminu

6.1. ROZW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Członkowie ROZW są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treścią Regulaminu.

  • 7 Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Prezes ROZW.

7.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.zjednoczeniwynajmujacy.pl.